களமுனையில் உயிரை இழந்த தன் தோழிக்கு தன் கையை இழந்த தோழியவள்..

களமுனையில் உயிரை இழந்த தன் தோழிக்கு தன் கையை இழந்த தோழியவள் தன் இரு கைகூப்பி வணங்க தான் கையற்றபோதும் தன் ஒருகையை எடுத்து மறுகைக்கு நிகராய் தலைவணங்குகின்றாள்..

இங்கே தன் உயிரை எமக்காய் இழந்தவழும் மாவீரரே, தன் உறுப்பிலொன்றை இழந்தவளும் எமக்கு மாவீரரே.. கடைசிவரை எமக்காக போராடிய அனைத்து போராளிகளும் எமக்கு காவல்தெய்வங்களே..

Updated: October 1, 2018 — 12:02 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *