ஶ்ரீலங்காவின் புதிய அமைச்சரவை : ஒட்டுக்குழுவுக்கும் அமைச்சு !!

 

1. பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ஷ – நிதி மற்றும் பொருளாதார அமைச்சர்

 

 

 

 

 

2. நிமல் சிறிபால டி சில்வா – போக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமான சேவைகள் அமைச்சர்

 

 

 

 

 

3. கலாநிதி சரத் அமுனுகம – வெளிநாட்டலுவல்கள் அமைச்சர்

 

 

 

 

 

4. மகிந்த சமரசிங்க – துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பற் துறை அமைச்சர்

 

 

 

 

 

5. மகிந்த அமரவீர – விவசாய அமைச்சர்

 

 

 

 

 

 

6. ரஞ்சித் சியபலாபிட்டிய – மின்வலு மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க வலுசக்தி அமைச்சர்

 

 

 

 

 

7. கலாநிதி விஜயதாச ராஜபக்‌ஷ – கல்வி மற்றும் உயர் கல்வி அமைச்சர்

 

 

 

 

 

8. விஜித் விஜயமுனி சொய்ஸா – மீன்படி, நீரியல் வள அபிவிருத்தி மற்றும் கிராமிய பொருளாதார அமைச்சர்

 

 

 

 

 

9. பைசர் முஸ்தபா – மாகாண சபைகள், உள்ளூராட்சி மற்றும்
விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர்

 

 

 

 

10. டக்ளஸ் தேவானந்தா – மீள்குடியேற்றம், புனர்வாழ்வு, வடக்கு அபிவிருத்தி மற்றும் இந்து சமய அலுவல்கள் அமைச்சர்

 

 

 

 

11. ஆறுமுகம் தொண்டமான் – மலைநாட்டு புதிய கிராமங்கள், உட்கட்டமைப்பு மற்றும் சமூக அபிவிருத்தி அமைச்சர்

 

 

 

 

12. வசந்த சேனாநாயக்க – சுற்றுலாத்துறை மற்றும் வனசீவராசிகள் அமைச்சர்

 

 

 

 

 

13. சுரேஸ் வடிவேல் – பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சர்

 

 

 

 

 

14. ஆனந்த அளுத்கமகே – சுற்றுலாத் துறை மற்றும் வனசீவராசிகள் பிரதி அமைச்சர்

 

 

 

 

Updated: October 30, 2018 — 9:40 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *