இராணுவமே வெளியேறு! கேப்பாப்புலவு நிலமீட்பு மக்களின் போராட்டம்

04.02.2019 இன்று ஸ்ரீ லங்காவின் சுதந்திர தினத்தை தமக்கு துக்க தினமாக { கறுப்பு தினமாக } வடக்கு.கிழக்கு தமிழ்மக்கள் அடையாளப்படுத்தி தமது உரிமைகளை சர்வதேசத்திற்கும் அதிகாரம் நிறைந்த ஐ. நாவுக்கும் எடுத்துக்காட்டுகின்றனர்.

Updated: February 4, 2019 — 10:41 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *