6 வருடங்கள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருந்த ஞானசாரதேரர் இன்று சனாதிபதியின் பொதுமன்னிப்பு அடிப்படையில் விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளார். !!!!

6 வருடங்கள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருந்த ஞானசாரதேரர் இன்று சனாதிபதியின் பொதுமன்னிப்பு அடிப்படையில் விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளார்.

அம்மா இறந்து விட்டால் அப்பா சிறையில் யாருமேயற்ற சிறார்கள் தெருவில். இந்த தமிழ்பிள்ளைகளின் எதிர்காலம்தான் என்னாவது தமிழனாக பிறந்த காரணத்துக்காக பொதுமன்னிப்பில் கூட பாகுபாடு

நம்புங்கள் இந்த நாடு சனநாயக நாடு இந்த ஆட்சி நல்லாட்சி இங்கு இனமத பாகுபாடின்றி யாவரும் வாழலாம்.

அதற்கு நாங்க ஒத்து ஊதுவோம் – #கூட்டமைப்பு

Updated: May 22, 2019 — 8:43 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *