செந்தமிழும் ,சிங்களமும் சேர்ந்து வாழமுடியுமா???

செந்தமிழும் ,சிங்களமும்

செந்தமிழும் ,சிங்களமும்
சேர்ந்து வாழமுடியுமா?
சேர்ந்து வாழமுடியுமா?
சிறுத்தைகளும் ,ஓநாய்களும்
கூட்டில் இணைய முடியுமா……..
ஒரு கூட்டில் இணைய முடியுமா?

பச்சோந்திக் கூட்டம் எல்லாம் …..
பகடை வித்தை காட்டுது !

புலி வந்து
விட்டதென்றால்
ஓட்டம் பிடித்து ஓடுது ……
ஓட்டம் பிடித்து ஓடுது !

அரசிடம் தஞ்சம் கேட்டு
மண்டியிட்டு அலையுது ……
மண்டியிட்டு அலையுது !

புலிகளை அழித்து நீயும்
விதைத்து விட்டாய் ……
சிங்களமே !

விதை எல்லாம் முளைக்கும்
என்று உனக்கு எண்ணத்
தெரியலேயே…….
உனக்கு எண்ணத்
தெரியலே !

முளைத்த பின் தாக்கு பிடிக்க
முடியுமா சொல்லு சிங்களமே
உனக்கு முடியுமா சொல்லு சிங்களமே !

Updated: June 20, 2019 — 8:57 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *