வடக்கு, கிழக்கு பல்கலைகழகத்தின் எழுக தமிழ் எழுச்சிப் பேரணிக்கான ஆதரவு அறிக்கை – 16.09.2019 !!

வடக்கு, கிழக்கு பல்கலைகழகத்தின் எழுக தமிழ் எழுச்சிப் பேரணிக்கான ஆதரவு அறிக்கை – 16.09.2019 !!

ஒன்றிணைவோம் தமிழா….

Updated: September 13, 2019 — 5:30 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *